Днес България и Румъния се изправят пред нова реалност – премахване на формалните политически граници, единен пазар и свободно движение на хора, информация и средства. Въпреки всичко, физическата граница на р. Дунав и дистанцията, породена от различните азбука и език, както и политическите граници от миналото все още са решаващ фактор в региона. Опознаването на двете култури и на културите на ЕС е важна предпоставка за създаването на обща европейска идентичност.

В българо-румънския проект „Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 участваха пет партньорски институции: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Университет “Овидиус” в Констанца, Крайовски университет и Международно дружество Елиас Канети. Целта на 18-месечния проект бе да събере заедно хора, общности и икономики от пограничните райони на Румъния и България за съвместно участие в развитието на трансграничното сътрудничество и да заздрави социалната и културната свързаност в региона чрез съвместни действия.

Проектът включваше създаването на магистърска специалност Интеркултурна комуникация в четирите парнтьорски университета, оборудване на кабинети за специалността, обучение на академичния персонал и издаване на двуезични учебници по Интеркултурна комуникация, създаден на базата на културните практики в България и Румъния. Магистърската програма Интеркултурна комуникация ще има интердисциплинарен характер и основната и цел ще бъде придобиване на знания за културата, политиката и икономиката, за различните видове комуникация, както и изучаване на езика на съседите.

По проекта, паралелно в четирите партньорски университета, в 6 последователни месеца бяха проведени и безплатни езикови курсове по български и румънски език за студенти, представители на администрацията и частния бизнес, хора, работещи в областта на културата и граждани. Като общия хорариум за езиковите курсове беше 360 часа, за достигане на нива A2 –B1.

Основната цел на проекта „Трансгранична университетска мрежа за интеркултурна комуникация” бе да преодолее психологическите граници и недоверието и да подпомогне създаването на обща идентичност за хората от региона. Преодоляването на езиковите и културните граници обедини участниците за решаването на общите проблеми и преодоляване на предизвикателствата за интеграцията и създаде нови възможности за бизнес и туризъм.

Очаква се да се създадат двустранни контакти между представители на бизнеса и административния сектор в Румъния и България и бизнес стратегията им да бъде обвързана с университетското образование в региона. Интеркултурното обучение в трансграничния регион е първата стъпка в създаването на съвместни инициативи между академичните и бизнес средите в двете страни. То е необходимо предусловие, за да може образованието да посрещне нуждите на работодателите и младите специалисти, завършили 4-те български и румънски университета, да могат да си намерят подходящи работни места.

Международно дружество Елиас Канети послужи като конкретен център в партньорската схема, чиято цел е да заздрави връзките между двете културни общности като организира различни паралелни събития в двете съседки с цел популяризиране на съвременната българска и румънска култура.

Целта на обществените събития (пътуващи изложби, четения, концерти, театрални представления и др.), съпътстващи всяка работна среща и всеки методологически уъркшоп, беше да популяризират актуалните събития в българския и румънския културен живот. Взаимното признание, сплотеността и обменът на идеи между хора, работещи в областта на културата спомогна за откриването на общи пътища за преодоляване на недоверието и скептицизма към съседната страна. А планираните срещи, дискусии, обучителни курсове и специализации осигуриха здрава основа за обществена сплотеност и за по-нататъшни съвместни инициативи в областта на образованието, научните изследвания, културата и обществения живот.

Обществени събития I (юни 2011 г., Велико Търново)

Обществени събития II (октомври 2011 г., Констанца)

Обществени събития III (ноември 2011 г., Русе)

Обществени събития IV (май 2012 г., Крайова)

Обществени събития V (октомври 2012 г., Велико Търново)