Диагностичната процедура за определяне нивото на владеене на български език при деца от 5 до 7 години с друг майчин език е предвидена за провеждане в началото и в края на учебната година. Езиковата диагностика се извършва с помощта на илюстративен материал, който провокира вербалната реакция на децата и изисква разбиране, тълкуване и назоваване на изобразеното. Диагностиката визира областите, определени като проблемни за деца с друг майчин език. Базовата диагностика обхваща: лексика, граматична категория род, темпорална ориентация и построяване на изречението; други отделни части на диагностиката проверяват: съгласуване на съществителни и прилагателни именаупотреба на предлози с пространствено значение и разказ по зрителна опора въз основа на кратък анимационен филм. Диагностичната процедура е индивидуална, изисква средно 8-10 минути за едно дете и се записва на аудионосител. По този начин провеждащият диагностиката може да се съсредоточи върху контакта с детето (тъй като не трябва паралелно да попълва таблиците с резултатите), при което детето възприема ситуацията не като тест, а като разговор или игра. Тестиращият не поправя децата и не назовава верни отговори. След провеждането на диагностичната процедура записът се прослушва, отговорите на детето се нанасят в таблиците по-долу и се оценяват.

 

Инструкции, насоки, таблици                                   PDF                                                    ZIP