ENG:

With the support of Goethe institut-Sofia

On April 9, 2019, (Tuesday), the presentation of the book Citizens of Nowhere took place at the University of Rousse. Its author is Niccolò Milanese, director of the European Alternatives organization. A poet and philosopher living in Paris, he was born in London by parents of Italian and British origin.

Three major parts of the book can be highlighted: the first one gives a historical account of the controversies in the European Union, the second talks about the two major crises in Europe in the last 10 years, and the latter discusses a future change of management and decision-making structures  in Europe.
The presentation was attended by students from the major “European and Global Studies” and students from the secondary schools in Rousse.

The event was co-organized by the University of Rousse, the Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center (BRIE) and the International Elias Canetti Society.

 


BG:

С подкрепата на Гьоте-институт София

На 9 април 2019 г., (вторник), в Русенския университет се състоя представянето на книгата „Граждани от никъде“ (Citizens of Nowhere). Нейн автор е Николо Миланезе (Niccolò Milanese), директор на организацията Европейски алтернативи. Поет и философ, живеещ в Париж, той е роден в Лондон от родители с италиански и британски произход.
В книгата могат да бъдат откроени три основни части: в първата се дава историческа справка за противоречията в Европейския съюз, във втората се говори за двете основни кризи в Европа през последните 10 години, а в последната се обсъжда бъдеща промяна на структурите за управление и вземане на решения в Европа.

На представянето присъстваха студенти от специалност „Европеистика и глобалистика“ и ученици от средните училища в Русе.

Събитието беше съорганизирано от Русенски университет, Българо-румънски интеруниверситетски Европа център и Международно дружество „Елиас Канети”.