За LAD проект

Език за превенция на отпадането от училище: обучение по български език за деца с друг майчин език в предучилищна възраст и първи клас.

Международно Дружество Елиас Канети – Русе стана бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ на програма Еразъм+ на ЕС, по ключова дейност 2 (КД2) № 2015-1-BG01-KA201-014306 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, и по-специално „Стратегически партньорства в сферата на училищното образование”.

Партньорски организации:
МД Елиас Канети (Русе) – водеща организация
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie, (Германия)
Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” (България)
Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” (Констанца, Румъния)
Амалипе – Център за междуетнически диалог и толерантност (Велико Търново, България)
ОУ „Ангел Кънчев”- Русе (България)
ОУ „Алеко Константинов” – Русе (България)
ДГ „Червената Шапчица” – Русе (България)

Цел на проекта:
Основната цел на LAD проекта е да се създаде научно обоснована концепция за обучение по български като втори език за предучилищна възраст и първи клас. Концепцията ще позволи на децата с друг майчин език, различен от българския, да получат оптимална езикова подготовка по български език за успешен старт в училище. По този начин ще се противодейства на отпадането на деца от училищната система във възможно най-ранен етап. С това LAD-проектът допринася за постигането на образователните цели на стратегията Европа 2020, съобразно която броя на отпадналите от училище деца трябва подне под 10% до 2020 г. По този начин ще се противодейства и на нарастващия аналфабетизъм в България, дължащ се до голяма степен и на ранното отпадане от образователната система.

Проектните дейности накратко:
– Разработване на учебни материали за деца с друг майчин език в предучилищна възраст (5 г. и 6 г.) и първи клас (7 г.) на визуално-игрова основа, мотивиращи говоренето, събуждащи детското любопитство и креативност. Пренася се и се адаптира за български език концепцията Deutsch für den Schulstart (Немски език за добър старт в училище), създадена в университет Хайделберг и от години успешно прилагана в Германия.
– Разработване на методология за преподаване на български като втори език
– Подготовка и обучение на педагози по изготвената методология
– Разработване на модел за работа с родители
– Прилагане на концепцията в партньорските училища
– Информационни срещи за повишаване на осведомеността и сенсибилизация за тематиката и за разпространение на разработената методика.

Общият резултат, който LAD проектът цели, е да се подобри езиковото обучение по български език като втори за деца с друг майчин език в предучилищна и начална училищна възраст. Доброто владеене на български език е от решаващо значение за децата не само за успеха в училище, интеграцията в обществото и личностното им развитие, но и за бъдещите им възможности на пазара на труда в България.

Проектът стартира на 01.09.2015 г., срокът за изпълнение на всички предвидени дейности е 36 месеца, а приключването е не по-късно от 01.09.2018 г. Управлението на проекта се осъществява от МД Елиас Канети – Русе.