ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ТОВА ПОМАГАЛО?

Настоящото помагало се предвижда за запознаване на учителите с основни понятия и проблеми на билингвизма. Основна причина за създаването му е нарастващият брой отпадащи деца от училище, които не могат да се справят с обучението. За по-голямата част от тях изучаването на българския език е непреодолима трудност, която нараства с новите разказвателни предмети. Изучаването на Български Език като Втори (БЕВ) им създава възможност за равен старт в училищата и по този начин и за равнопоставеност в обществото. Но това поставя предизвикателства пред учителите, с които те трябва да могат да се справят. В тези случаи имаме работа с билингвизъм (двуезичие) и обучението по втория език трябва да се съобразява с предпоставките на билингвизма. Настоящото помагало е в помощ на учителя, като набляга на гледната точка на изучаващите езика.

проф. дфн Пенка Ангелова